Hồ sơ pháp lý

Hồ Sơ Pháp Lý

1. Chứng nhận Top 10 Chất Lượng

2. Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

3. ICA Chứng nhận Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm

4. Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế